อบรม เทคนิคการใช้สีและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
จากทีมงานสีเบเยอร์

เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ทางบริษัท EC Group ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก ทีมงานสีเบเยอร์ มาบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อ "เทคนิคการใช้สีและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ จากทีมงานสีเบเยอร์" ให้กับพนักงานและผู้รับเหมา ในวันที่ 8-8-2559